Plan Pracy Szkoły

ZADANIA DYDAKTYCZNE

- osiąganie wysokich wyników nauczania,
- rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów,
- przeciwdziałanie obciążeniu uczniów niewłaściwą organizacją zajęć w szkole,
- kontrola i systematyczna ocena pracy,
- praca z uczniami uzdolnionymi, mającymi trudności,
- ukierunkowanie zainteresowań młodzieży na różne dziedziny wiedzy,
- samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
- wdrażanie metod aktywizujących proces nauczania,

ZADANIA WYCHOWAWCZE

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży,
- wyrabianie nawyków kulturowych,
- osiągnięcie zadawalającego stopnia samorządności młodzieży,
- dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej. Motywowanie do aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego,
- kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczającej przyrody i świata zwierząt,
- kultura fizyczna, turystyka,
- współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy,

ZADANIA OPIEKUŃCZE

- opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Sposoby realizacji zadań Planu Pracy


Copyright © 2019 ZSP Radziki Duże